Sajten & iFokus

Anmälan av regelbrott på Marsvin.iFokus

2012-10-30 21:57 #0 av: Moderator_Marsvin.iFokus

Som många säkert känner till kan man, som Insider-medlem, använda sig av en anmälningsfunktion när man stöter på inlägg som bryter mot respektive sajts regler. Det är dock bara när inlägget fått tillräckligt många anmälningar och automatiskt blivit borttaget som vi moderatorer får information om det. Den som inte är Insider-medlem måste anmäla inläggen via PM till någon av oss moderatorer, vilket ibland upplevs som ett stort steg att ta och även att det är svårt att få med de uppgifter vi moderatorer behöver. I den här artikeln kommer vi att beskriva hur man på bästa sätt går tillväga om man vill anmäla regelbrott direkt till en moderator.

Vi moderatorer är medvetna om att det förhållandevis ofta uppstår meningsskiljaktigheter här på Marsvin.iFokus, vi är också medvetna om att mycket aldrig blir uppklarat utan ligger och irriterar en del medlemmar för att efter en tid blossa upp igen och så småningom mer eller mindre explodera. Det orsakar inte bara tråkig, negativ och spänd stämning på sajten under längre perioder, det resulterar också i toppar som exempelvis ordentliga bråk som har efterdyningar under rätt lång tid. Allt det här i sin tur resulterar i att medlemmar är ledsna, rädda för att skriva på sajten och att medlemmar känner sig ovälkomna och lämnar sajten för att de inte trivs här.

Förhoppningsvis är det inte någon som vill ha det så.


Moderatorernas roll och ansvar

Vi moderatorer, framför allt sajtvärden, har ansvar för att se till att sajtens och nätverkets regler samt Sveriges lagar efterföljs av samtliga medlemmar och vid behov redigera eller ta bort inlägg för att se till att det görs. Tyvärr är det så att vi missar en del regelbrott, eller att vi inte bedömer det som regelbrott även fast någon medlem tar illa upp av det som skrivits.

Moderatorernas roller är, förutom redigeringar och det praktiska i skötseln av sajten, även att se till att de som är medlemmar trivs och att de som hittar hit kommer in i gemenskapen på sajten och att även de trivs.

Som moderatorer försöker vi också att lösa de konflikter som uppstår medlemmar emellan på sajten. Vi eftersträvar att Marsvin.iFokus ska vara en trevlig och välkomnande sajt.

 

Problematik

Som sagt så är det tyvärr så att vi moderatorer missar regelbrott, eller så tolkar vi det på ett annat sätt än vad en del medlemmar gör. Det gör att en del av medlemmarna anser att vi modererar godtyckligt, att vi ibland är hårda och tar bort sådant som i deras ögon inte är så farligt och att vi ibland att vi inte ens redigerar sådant som i deras ögon är ännu värre. Det är givetvis inte bra!

Problematiken är att det är svårt att hinna läsa genom precis varje ord som skrivs på sajten varje dag och att det är svårt/omöjligt för er medlemmar att göra något.

 

Anmälningar

I dagsläget förekommer det att vissa medlemmar hör av sig via PM när regelbrott uppstår, det är dock oftast när de under en period har retat sig på en medlem och konflikter har uppstått och även börjat trappas upp.

Det är ett stort steg för måna att kontakta oss moderatorer via PM för att anmäla en annan medlem, många är väldigt osäkra när de skriver och ber nästan om ursäkt för att de hör av sig. Så vill vi inte att det ska vara.

Likaså väntar många faktiskt för länge med att höra av sig när de upplever att något är fel, det resulterar i att konflikten blivit så mycket större än vad den hade varit om vi blivit kontaktade och hade kunnat lösa den direkt istället.

 

Uppmaning

Vi vill med detta uppmana alla medlemmar att hjälpa oss att hålla koll på sajten, inte på så vis att ni själva agerar moderatorer utan att ni tar kontakt med oss direkt när ni upptäcker regelbrott, istället för att gå runt och irritera er på andra medlemmar.

Vi moderatorer uppskattar verkligen er hjälp med detta.
Den bedömning vi gör kanske inte alltid innebär att vi håller med er – men vi tar era anmälningar på allvar!

 

Att göra en anmälan

Som det är i dagsläget så skickas ett PM med information om det som upplevs vara ett problem, en del medlemmar skriver massor medan andra skriver väldigt lite. Många gånger fattas uppgifter som vi moderatorer är i behov av för att kunna kolla upp ärendet vilket kräver fler PM och det tar tid vilket resulterar i att det kan ta flera dagar innan vi ens har fått all information som vi behöver för att kunna sätta igång och titta på det och det i sin tur tar ofta också tid. Det tar onödigt lång tid och är rätt energikrävande.

 

Anmälningsblankett

För att underlätta arbetet med att reda ut anmälningar som inkommer från er medlemmar har vi tagit fram en anmälningsblankett (se kommentar #1) som vi i första hand ser att ni fyller i och skickar in när ni vill göra en anmälan. Tyvärr är det bara Insider-medlemmar som kan bifoga filer i PM, ni andra får skicka den via e-mail. Om ni av någon anledning inte kan fylla i och skicka in blanketten så går det att skicka det direkt i ett PM – men samma rubriker som i blanketten ska vara med.

Kom ihåg att inte vänta för länge med att göra en anmälan – det är bättre att göra den en gång för mycket (/för tidigt) än en gång för lite (/för sent)!

 

Punkter i en anmälan

1. Anmälan gjordes av:
2. Anmälan gäller medlem:
3. Jag önskar anonymitet:
a.
Om ja – mot den anmälda
b. Om ja – mot övriga moderatorer
4. Jag önskar uppföljning:
5. Anmälan för brott på sajtregel/-regler:
6. Beskriv med dina egna ord varför du gör den här anmälningen:
7. Hänvisning till eventuella kommentarer på sajten där medlemmen bryter mot ovannämnda regler
(länk till tråden – inläggsnummer – utklipp av regelbrottet).

8. Beskriv den åtgärd du vill/tycker att moderatorerna ska vidta mot medlemmen du har anmält:
9. Eventuella övriga upplysningar som du tror kan vara av nytta för moderatorerna:


Instruktioner för anmälan

1. Ladda ner den komprimerade zip-mappen till din dator.
2. Öppna mappen och öppna dokumentet.
3. Fyll i de blåa fälten så noga du kan.
4. Spara den ifyllda filen på din dator.
a) Bifoga den ifyllda blanketten i ett
PM (om du har Insider) till sajtvärden.
Du måste först lägga den i en komprimerad mapp (zip).
Skriv ’Anmälan’ i ämnesraden.
b) E-mail till sajtvärden (e-mailadressen finns på hemsidan
som är länkad från sajtvärdens signatur samt personliga sida).
Skriv ’Anmälan Marsvin.iFokus’ i ämnesraden.
Skicka ett PM till sajtvärden där du meddelar att en
anmälan är skickad via E-mail.
Skriv ’Anmälan skickad’ i ämnesraden.

 

Om det inte fungerar för dig får du göra en ”punktforms”-anmälan.
Fyll i samtliga punkter under rubriken ’Punkter i en anmälan’ och skicka i ett PM till sajtvärden. Skriv ’Anmälan’ i ämnesraden.

Det underlättar väldigt för oss moderatorer om vi får anmälningarna ifyllda i anmälningsblanketterna då det är mindre tidskrävande för oss, därför går det i de flesta fall fortare för oss att handlägga ett ärende som görs på det viset.

 

Handläggning

En handläggning av en anmälan går generellt till på det viset att en anmälan inkommer och vi fyller i vem som tog emot anmälan och datum samt ger ärendet ett ärendenummer.Ärendet kommer även att registreras i en liten databas som har upprättats, för att vi så enkelt som möjligt ska kunna hålla ordning på de anmälningar som har gjorts, vad vi moderatorer har gjort i varje ärende, vilka påföljder som delats ut, om en medlem bryter mot reglerna (och blir anmäld) upprepade gånget etc.

Efter att det är gjort kommer övriga moderatorer att få ta del av anmälningen och det utses en ansvarig moderator, vilket kommer att vara den som håller i handläggningen och asvarar för att allt blir gjort.

Vi moderatorer kommer att göra en bedömning av anmälningen, om vi tycker att den är allvarlig, om vi anser den vara befogad, om vi har andra åsikter om den.

Därefter så kommer medlemmen som blivit anmäld att få information om att en anmälan är gjord (den som gjort anmälan är aonym om så önskas) och får möjlighet att bemöta anmälningen. Fem dagar har den anmälde på sig att inkomma med sitt svar.

När vi har fått ett svar så går vi vidare och gör en utvärdering av svaret och bedömer det utifrån samma grund som vi bedömde anmälningen från början.

Det kan i vissa fall hända att vi behöver komplettera uppgifter från anmälaren, den anmälde eller till och med utomstående medlemmar.

Vi kommer att fatta ett beslut om huruvida vi anser att den anmälda ska "frias eller fällas", beslutet fattas utifrån det som anmälaren presenterat i anmälan samt även utifrån det svar som den anmälde lämnar.

Om vi anser att det är ett regelbrott begånget som kräver åtgärd kommer vi att diskutera vilken form av påföljd vi anser vara lämplig och i så fall meddela den anmälde det.

Som anmäld kan man överklaga beslutet och påföljden om man anser att det är oriktigt, vi moderatorer kommer då att granska ärendet en gång till. Det är dock inte alls säkert att vi kommer till en annan slutsats och det andra beslutet går inte att överklaga utan det är slutgiltigt.

Om man önskar att överklaga ska det meddelas ansvarig modeator omgående efter att man blivit meddelad om eventuell påföljd, dock senast tre dygn efter att beslutet skickats från moderatorn.

Om vi får in flera anmälningar samtidigt så kommer vi att sortera bland dem och prioritera det som vi anser verkar mest akut.

 

Handläggningstid

Anmälningsblankett
En anmälan som görs via anmälningsblanketten ska normalt påbörjas inom ett dygn och avslutas inom sju dygn (efter att vi har fått in svar från den som har blivit anmäld).

Punktform
En anmälan som görs i ”punktform” ska normalt påbörjas inom fem dygn och avslutas inom tio dygn (efter att vi har fått in svar från den som har blivit anmäld).

Vårt mål är dock att alla anmälningar ska handläggas så fort som möjligt, men på grund av merjobb för oss moderatorer så kommer det i de flesta fall att ta längre tid för ”punktforms”-anmälningar.

Tiderna som står ovan är det mål vi har att det ska ta som längst, ibland kan det dock hända att det drar över tiden (exempelvis om vi handlägger många anmälningar samtidigt, om vi har mycket att gra privat och inte kan lägga ner så mycket tid på sajten eller liknande) vilket vi ber om förståelse för.

 

Vem kan anmäla?

Alla medlemmar på sajten som upptäcker regelbrott kan anmäla det, det kan vara allmänna regelbrott, regelbrott riktat mot dig pesonligen men även regelbrott som är riktade mot en annan medlem.

Om du märker att en medlem (eller flera) på något sätt bär sig åt på ett sätt som bryter mot sajtreglerna kan du med andra ord anmäla det - även om det egentligen inte rör dig.

Som ett led i iFokus antimobbningskampanj så uppmanar vi dig att reagera och agera om du ser någon annan råka illa ut!

 

Frågor och funderingar?

Det kan kanske verka som att det här är väldigt komplicerat oh avancerat, det är inte tanken bakom. Tanken är att det ska underlätta arbetet för oss moderatorer att handlägga ärende, men även för er medlemmar att agera när ni ser något som är fel.

Har du frågor eller funderingar angående vårt nya anmälningssystem, anmälningsblanketterna eller annat som rör detta – skriv här eller skicka ett PM till sajtvärden.

 

Avslutningsvis en upprepning från vad som står ovan

Kom ihåg att inte vänta för länge med att göra en anmälan – det är bättre att göra den en gång för mycket (/för tidigt) än en gång för lite (/för sent)!

Moderator_Marsvin.iFokus
- sajtvärden och medarbetarna på Marsvin.iFokus

Sandra (Sandra-B), sajtvärd
Felicia
(FeliciaS), medarbetare
Louise (Creation), medarbetare
Charlotta (Charlotta-B), medarbetare
Sara-Noomi (imoon), medarbetare
Simona (Isnona), medarbetare

Hanna (Abico), medarbetare (inaktiv för närvarande)

Anmäl
2012-10-30 22:01 #1 av: Moderator_Marsvin.iFokus
anmalan-marsvinifokus.zip

Anmälningsblanketten

Moderator_Marsvin.iFokus
- sajtvärden och medarbetarna på Marsvin.iFokus

Sandra (Sandra-B), sajtvärd
Felicia
(FeliciaS), medarbetare
Louise (Creation), medarbetare
Charlotta (Charlotta-B), medarbetare
Sara-Noomi (imoon), medarbetare
Simona (Isnona), medarbetare

Hanna (Abico), medarbetare (inaktiv för närvarande)

Anmäl
2012-12-21 20:12 #2 av: Sandra-B

Puttar upp den här artikeln då det kommit till min kännedom att den kan behövas för flera trådar här på sajten!

//Sandra, sajtvärd på Marsvin.iFokus (& DaysofOurLives.iFokus)
SMF 237 Sweet Dream's 
Uppfödning av teddymarsvin - FINNS NU PÅ FACEBOOK!!

Anmäl
2012-12-23 05:34 #3 av: Sandra-B

Puttar upp den här artikeln igen och ber er som skickat anmälningar via PM att allra helst fylla i blanketten (som finns i #1) eller åtminstone skicka ett nytt PM som är uppbyggt enligt de punkter som står i det fetmarkerade avsnittet i artikeln.

De anmälningar som görs utan dessa punkter "besvarade" kommer inte hinnas med innan det här året är slut, därefter är det troligt att det gått för lång tid för att vi ska göra något.

Det underlättar verkligen vårt arbete att få anmälningarna på det här sättet (jag är medveten om att det kräver lite mer av den som gör en anmälan - vilket det dock får vara värt med tanke på den tid som vi moderatorer sparar in när vi ska "utreda" regelbrotten).

De som har anmält regelbrott som skett nyligen på sajten och som vill att vi ska agera (genom redigering/tillsägelse/varning etc) måste alltså med andra ord skicka en ny anmälan till mig.

//Sandra, sajtvärd på Marsvin.iFokus (& DaysofOurLives.iFokus)
SMF 237 Sweet Dream's 
Uppfödning av teddymarsvin - FINNS NU PÅ FACEBOOK!!

Anmäl
2013-03-13 23:42 #4 av: Moderator_Marsvin.iFokus
overklagan-marsvinifokus.zip

Vi har beslutat att på prov tillåta överklagande av de skriftliga åtgärderna avstängning, skrivförbud och varning.

För att överklaga en skriftlig åtgärd så öppnar du zip-filen som är bifogad detta inlägg, öppnar filen, fyller i den och skickar tillbaka den. Fungerar det inte för dig med dokumentet så går det att göra en överklagan via PM, då ska nedanstående punkter besvaras.

Punkter i ett överklagande

1. Överklagandet görs av:
2. Överklagandet gäller åtgärden:
3. Eventuella tidigare åtgärdet (i så fall vilka och hur många):
4. Enligt meddelandet du fick grundar sig åtgärden på:
a. Deltagande i tråden:
b. Regeln som bröts är:

5. Beskriv med egna ord varför du gör överklagandet:
6. Anser du att du brutit mot någon regel (i så fall vilken):
Vilken åtgärd tycker du är lämplig för det regelbrott du begått
(Avstängning, skrivförbud (hur länge), varning, tillsägelse, påminnelse, inget):

7. Eventuella övriga upplysningar rörande överklagandet:

Instruktioner för överklagande

1. Ladda ner den komprimerade zip-mappen till din dator.
2. Öppna mappen och öppna dokumentet.
3. Fyll i de blåa fälten så noga du kan.
4. Spara den ifyllda filen på din dator.
a) Bifoga den ifyllda blanketten i ett
PM (om du har Insider) till sajtvärden.
Du måste först lägga den i en komprimerad mapp (zip).
Skriv ’Överklagan’ i ämnesraden.
b) E-mail till sajtvärden (e-mailadressen finns på hemsidan
som är länkad från sajtvärdens signatur samt personliga sida).
Skriv ’Överklagan Marsvin.iFokus’ i ämnesraden.
Skicka ett PM till sajtvärden där du meddelar att en
anmälan är skickad via E-mail.
Skriv ’Överklagan skickad’ i ämnesraden.

Moderator_Marsvin.iFokus
- sajtvärden och medarbetarna på Marsvin.iFokus

Sandra (Sandra-B), sajtvärd
Felicia
(FeliciaS), medarbetare
Louise (Creation), medarbetare
Charlotta (Charlotta-B), medarbetare
Sara-Noomi (imoon), medarbetare
Simona (Isnona), medarbetare

Hanna (Abico), medarbetare (inaktiv för närvarande)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.